Doe mee aan het kort geding tegen de Nederlandse steun aan de oorlog

Moeder met kind aan de borst

Kort gedingen

Te vroeg

Al voordat de oorlog was begonnen eisten een 17-tal inwoners van Bagdad en andere grote steden in Irak in kort geding dat Nederland zich volledig zou onthouden van alle vormen van steun aan een oorlog, die niet uitdrukkelijk  het mandaat zou hebben van de Veiligheidsraad. Dat geding vond plaats voor de Amsterdamse rechtbank en was mede gericht tegen Bos en Balkenende als persoon. De rechter wees de eis op 28 februari j.l. af met als argument dat het nog niet zo ver was en dat een oorlog wellicht nog viel te voorkomen.

24 maart 2003

Zodra de oorlog een feit was, spanden dezelfde Iraakse eisers een nieuw kort geding aan, ditmaal voor de Haagse rechtbank en ditmaal alleen tegen de Staat. Met als eis dat de Nederlandse Staat onmiddellijk elke vorm van politieke, diplomatieke en militaire (backfill-taken, etc) steunverlening aan de Amerikaans/Britse agressie dient te staken en het Nederlandse luchtruim en grondgebied met onmiddellijke ingang wordt gesloten voor alle medewerking aan doorvoer van Amerikaans/Brits materieel en troepen bestemd voor de oorlog. Dit geding heeft gediend op maandag 24 maart 2003.

Rechter dikke maatjes met de Staat

Nu leert de ervaring met eerdere processen inzake Nederlandse betrokkenheid bij aangelegenheden van humanitair oorlogsrecht, dat de Haagse rechter  vooral dikke maatjes wenst te blijven met de Staat. Er is bovendien, gelet op de nu reeds gevestigde uitgebreide jurisprudentie, een duidelijk bottleneck in de vorm van het feit dat, tot nu toe, de rechter konsekwent van oordeel is dat agressie, en medeplichtigheid daaraan, niet door hem beoordeeld zou kunnen worden. In combinatie met opmerkingen, door de Haagse rechter gemaakt  tijdens de zitting van afgelopen maandag, achten we de kans erg groot dat de rechter opnieuw zich hierachter zal proberen te verschuilen, teneinde de zaak te kunnen afwijzen.

Wij hebben al op een zodanige mogelijke afloop geanticipeerd, door Bos en Balkenende ditmaal niet in het geding te betrekken. Dat betekent dat, als bij de uitspraak van 31 maart a.s. zou blijken dat de rechter inderdaad die vluchtweg zou hebben gekozen, de mogelijkheid van nieuw kort geding achter de hand blijft, ditmaal rechtstreeks gericht tegen Balkenende en Bos als persoon. En ditmaal opnieuw bij de Amsterdamse rechtbank. Wij willen dit geding zeker met kracht doorzetten, indien en zodra maandag  31 maart a.s. zou blijken dat de  Haagse rechter de vorderingen afwijst. Want in dit alsdan op te starten nieuwe kort geding zullen zeker,  juridisch zeer belangrijke, nieuwe omstandigheden kunnen worden aangevoerd.

Nieuwe omstandigheden

Te verwachten is dan immers dat de humanitaire catastrofe die zich nu in de Iraakse steden begint af te tekenen een feit zal zijn en dat een bloedige stadsguerrila is begonnen. Alsdan zal het, vertaald in juridische termen,  bij de Nederlandse steunverlening aan de oorlog niet meer alleen gaan om steun aan agressie (juridisch moeilijk aan te pakken dus), maar om Nederlandse steunverlening aan wat zeker valt omschrijven als oorlogsmisdrijven en, wellicht zelfs, Amerikaans/Britse genocidale aktiviteiten. En in de Nederlandse jurisprudentie die inmiddels is gevormd, bestaat er inmiddels wel degelijk ruimte om zo iets door de rechter te laten toetsen !

In dit alsdan te houden kort geding voor de Amsterdamse rechter tegen Bos en Balkenende zal de vordering dan zijn dat Bos en Balkenende, als de feitelijke politieke machthebbers in Nederland,  op basis van de normen van Neurenberg en het Internationaal Strafhof,  zich maximaal zullen hebben in te zetten om elke vorm van politieke en militaire betrokkenheid van Nederland bij de oorlog te beëindigen, nu deze oorlog in de praktijk niet anders dan  gepaard gaande met ernstige oorlogsmisdrijven blijkt te kunnen worden gevoerd. Dat klinkt wellicht, juridisch gesproken,  nogal futuristisch, maar is het niet meer.

De rechtbank Amsterdam  heeft al eerder een schitterende uitspraak gedaan over de persoonlijke verantwoordelijkheid van Nederlandse toppolitici in zulk soort zaken in een van de door Joegoslavische burgers gevoerde processen tegen Kok, Van Aartsen en de Grave persoonlijk inzake de eerdere NAVO-ooorlog tegen Joegoslavië. En zeer recent, 6 maart 2003, deed het Haagse Gerechtshof  een uitspraak waarin werd bepaald dat Kok, van Aartsen en de Grave en Van Nieuwenhoven moeten komen getuigen in een voorlopig getuigenverhoor over hun  verantwoordelijkheid voor bepaalde oorlogsverrichtingen tijdens de NAVO-oorlog tegen Joegoslavië. Dus er zijn hier zeker belangrijke aanknopingspunten.

Permanente Commissie inzake (westerse) oorlogsmisdrijven

De organisatie die zorgt voor dat er voortdurend ook juridische druk op de ketel wordt gezet in dit soort aangelegenheden en die er voor zorgt dat zowel  (potentiële) slachtoffers en  verantwoordelijke westerse daders een gezicht krijgen en voor de Nederlandse rechter bij elkaar worden gebracht, is de Permanente Commissie inzake (westerse) oorlogsmisdrijven (PC), een samenwerkingsverband waarin ook de Vereniging van Juristen voor de Vrede participeert. Zie ook onze website www.natosued.org

Financiële steun

Tot nu toe zijn de processen met betrekking tot deze oorlog vrijwel uitsluitend gevoerd door Iraakse burgers, op bemiddeling van de PC. Een en ander ook uitsluitend gefinancierd door de PC. Maar ditmaal willen we een oproep doen aan alle vredesorganisaties van het  Platform tegen de Nieuwe Oorlog om als organisatie mee te doen. In elk geval moet er dan, door de gezamenlijke organsatie minimaal een bedrag van 1000 euro op tafel worden gebracht. Dit om de proceskosten te kunnen verzekeren, voor het geval dat het proces wordt verloren en een van de deelnemende organisaties voor die proceskosten zou worden aangesproken. Die hoeft daar dan niet alleen voor op te draaien. Dat betekent dan tevens dat hoe meer organisaties meedoen, hoe lager het bedrag wordt dat bij een hoofdelijke omslag betaald zal moeten worden. Bijvoorbeeld bij 20 organisatie die meedoen, is het dus 50 euro per organisatie. Niet alleen wordt de lijst van deelnemende organisaties alleen maar indrukwekkender,  hoe langer die zal worden - hetgeen publicitair van grote betekenis is, maar bovendien is het dus dan ook hoe langer hoe goedkoper per organisatie! Maar natuurlijk zijn we dolblij met elke extra gift, die gegeven zal worden.

Die organisaties die mee willen doen, kunnen zich schriftelijk aanmelden bij mij, als een van de advocaten van de processen:

NICO STEIJNEN

COUWENHOVEN 52-05

3703 ER ZEIST

TEL 030-6956867

sagitar@hetnet.nl 

Waarom schriftelijk aanmelden?

De reden dat dit alleen schriftelijk zal kunnen, is gelegen in het feit dat alle deelnemende organisaties, bij hun aanmelding, ook tegelijktertijd hun statuten moeten meesturen. Die zijn nodig om aan de rechter over te leggen.

Organisaties

Ervan uitgaande dat er meer dan 10 organisaties zullen meedoen, zullen de kosten maximaal 100 euro per organisatie zijn, dan wel een lager bedrag naar rato van meer deelnemers. Zouden zich minder dan 10 organisaties  - of individuen, zie hieronder - opgeven, dan komt het deelnemen van alle organisaties te vervallen.

De Irakezen zullen dan weer allen staan, ook in dat komende geding. Tenzij een of meer organisaties, bij hun opgave, uitdrukkelijk laten weten dat zij, ongeacht het aantal deelnemers, sowieso willen meedoen en dus bereid zijn om het risico dat de tegenpartij, bij verlies van de procedure, bij hun zal aankloppen voor de proceskosten,  te aanvaarden.

Natuurlijke personen

Ook natuurlijke personen, d.w.z. mensen van de vredesorganisaties, kunnen als persoon meedoen. Voor hen geldt hetzelfde als gesteld voor de organisaties. Voor hen geldt ook dezelfde verdeelsleutel, wat betreft de kosten.

Het streven is  echter wel om eventueel zo spoedig mogelijk na 31 maart a.s. dit nieuwe geding te doen plaatsvinden, dus ook de opgave van personen moet zo snel mogelijk plaatsvinden.

Zodra de balans valt op te maken over het aantal deelnemende organisaties en personen - hetgeen zal gebeuren in de dagen na 31 maart a.s. - zal nader bericht worden verzonden aan alle organisaties en personen die zich hebben opgegeven om mee te doen, wat de uiteindelijke stand is geworden van het aantal en wat dus de mininimale bijdrage zal zijn.

Het is, met het oog op deze communicatie  van het grootste belang dat elke organisatie of persoon,  bij de uitsluitend schriftelijke opgave voor deelname, ook tegelijk een e-mail adres opgeeft.


Aangifte tegen Blair & Bush bij het Internationale Strafhof

Zo snel mogelijk zal er nu ook aangifte worden gedaan tegen Blair bij het Internationale Strafhof en zal het Nederlandse OM verzocht worden om een strafrechtelijk onderzoek tegen hem te starten, alsmede tegen Bush o.g.v. verdenking van internationaal terrorisme. Want ook dat moet in elk geval gebeuren, ongeacht wat daar dan vervolgens weer mee gedaan zal worden!

namens de PC

Nico Steijnen